Sunday, April 24, 2011

APOCALYPSE Launch


APOCALYPSE Launch, April 27, 2011

The Book
“Apocalypse” by Xhabir Memedi Deralla is a book of poetry and photographs, published by Shortcut Production in association with Cultural Institution Blesok, in April 2011. The book contains 45 poems in English and 19 images. Editor of this book is Wendy Hassler-Forest, Project Manager at the Musicians without Borders.
The book is divided in several chapters, all depicting the dark reality of the present and even darker future. Political poems present the Author’s view on human rights and freedoms situation in the country and the world. Some poems describe the vicious life in the city, taking you in the world of bars, sex, alcohol and the urge for self-destruction. Many poems tell the story of the eternal questions of existence and meaning of life.
“Dark and seductive, sometimes pessimist but mostly rebellious” – the editor Hassler-Forest commented on the author’s poems at one occasion.
“Their reality is painful at moments, but essential, as well. Like a doctor who has to tell the diagnose to the patient, sentences line one after another, always personal – never general or neutral, sentences that carry the flag of truth in the revolution of mind” – writes Miroslav Stojanović-Šuki[1], painter and multimedia artist (full article: http://shortcut-xhd.blogspot.com/2011/04/miroslav-stojanovic-shuki-poetry-of.html).
The Launch
The book launch is on Wednesday, April 27, at Menada Club (Skopje Old Town), beginning at 21:30h.
The programme includes an exclusive stage performance of the prominent rock band Mooger Fooger and the author. Most of the lyrics of Mooger Fooger’s new album (to be released soon) were taken from Deralla's “Apocalypse”.
Photographs and images by Xhabir M. Deralla and the works of Miroslav Stojanović – Šuki will be presented on a big screen.


[1] Miroslav Stojanović-Šuki authored 20 artworks in combined techniques (project: Print on Black - No Good Will Come of This), inspired by Deralla's poems.

More info at: http://urban-wolf.blogspot.com/2010/10/print-on-black-no-good-will-come-of.html


Книгата

“Apocalypse” од Џабир Мемеди Дерала е книга поезија и фотографии, во издание на Shortcut Production во соработка со Културна установа Блесок, во април 2011 година. Книгата содржи 45 песни на англиски јазик и 19 илустрации. Уредничка на книгата е Венди Хаслер-Форест, проект менаџер при Musicians without Borders (Музичари без граници).
Книгата е поделена во неколку поглавја, при што сите ја прикажуваат мрачната реалност на сегашноста и уште помрачната иднина. Политичките песни ги прикажуваат авторовите погледи на состојбите на човековите права во земјата и во светот. Некои песни го опишуваат порочниот живот во градот, водејќи го читателот низ светот на баровите, сексот, алкохолот и потребата за самоуништување. Повеќе песни ја раскажуваат приказната за вечните прашања на постоењето и смислата на животот.
„Мрачни и заводливи, понекогаш песимистички, но, пред сè, бунтовни“ – вака уредничката Хаслер-Форест ги опиша песните во една прилика.
„Нивната реалност е болна на моменти, но нужна. Како доктор кој на пациентот мора да му ја соопшти дијагнозата, се редат речениците една по друга, секогаш лични – никогаш општи или неутрални, реченици што го носат знамето на вистината во револуцијата на духот“ – пишува Мирослав Стојановиќ – Шуки[1], сликар и мултимедијален уметник (целиот текст е достапен на: http://shortcut-xhd.blogspot.com/2011/04/miroslav-stojanovic-shuki-poetry-of.html).

Промоција
Промоцијата на книгата е в среда, 27 април, во Клуб Менада (Стара скопска чаршија), со почеток во 21:30 часот.
На програмата е ексклузивен сценски перформанс на познатиот рок бенд Mooger Fooger и на авторот. Повеќето од стиховите на новиот албум на Mooger Fooger (наскоро) се преземени од “Apocalypse” на Дерала.
Фотографиите и илустрациите на Џабир М. Дерала, како и делата на Мирослав Стојановиќ – Шуки ќе бидат презентирани на големо платно.

За авторот
Роден 1967. Новинар, уредник, издавач: 1988-2000. Работел во Млад борец, Пулс, Студентски збор (1988-1993), War Report и други редакции во Лондон (1994). Програмски директор на Студентско радио (1994/95). Активен во граѓанското општество од 1990. Продуцент на фестивалот Мултикултура ’96. Водител и/или уредник на радио програми во Канал 4 (1991/92), Канал 103 (1996), Лајф Радио (2006). ТВ A1: автор на Guerilla (уметничка авангарда). Работел како слободен новинар за многу печатени и електронски медиуми во земјата и во странство. Издавач на Зрак (на македонски јазик), периодично списание, ко-издавач на Јета (Живот, на албански јазик), политички магазин. Работел во Форум, политички магазин (1997-2000). Сега: политички аналитичар, активист за човекови права, експерт за контрола на оружјето. Лидер и еден од основачите на Цивил – Центар за слобода од 1999. Како раководител на Цивил се наоѓа на челното место на голем број проекти во областите: човекови права и слободи, мир, контрола на оружјето. Продуцент на мултимедијални проекти, документарци, фестивали итн. Автор: поезија, проза, мултимедија, фотографија. Издадени книги: „Мажот со коси на дете“ (1999) и "Apocalypse" (2011).[1] Мирослав Стојановиќ-Шуки е автор на 20 ликовни дела во комбинирани техники (проект: Print on Black - No Good Will Come of This), инспирирани од песните на Дерала.

Повеќе инфо на: http://urban-wolf.blogspot.com/2010/10/print-on-black-no-good-will-come-of.htmlЛИНКОВИ

No comments:

Post a Comment