Tuesday, March 24, 2015

Проф. д-р Катарина Колозова: Најдрамската и најфилософската поема на македонски јазик


Пресуда е веројатно најдрамската и најфилософската поема на македонски што сум ја прочитала. Длабоката ерудиција од областа на трагичката структура на текст и метрика се пресликува во речиси метричкиот стих на Дерала. После преводите на Михаил Петрушевски, македонскиот јазик никогаш не звучел така возбудливо како во стиховите на Пресуда.

Игор Исаковски: Силна поема за судирот на поединецот со светот околу себе


Пресуда од Џабир Дерала е силна поема која ја допира темата за потрагата на идентитетот во единката, судирот на поединецот со светот околу себе, а сето тоа во едно пред-митолошко време во кое личностите се жртвуваат за некое божемно добро на колективот. Горчливо, но таквата состојба ја сведочиме и ден-денес, во нашето и во сите други општества.

СУДИРОТ МЕЃУ ПОЕДИНЕЦОТ И ОПШТЕСТВОТО

БЛЕСОК: промоција на поемата „ПРЕСУДА“ од ЏАБИР ДЕРАЛА

(25 март 2015, 21:00, МКЦ Клуб ресторан, Скопје)

Место каде треба да се биде утре вечер (среда, 25 март, 21 ч.) е МКЦ Клуб. Се промовира „Пресуда“ од Џабир Дерала, илустрирана со слики и цртежи на Мирослав Стојановиќ – Шуки, во издание на Културна установа Блесок.

По повод ова издание, тандемот Дерала – Стојановиќ подготвува мултимедијален перформанс во кој нивниот проект Криптохроматик ќе се претопи со стиховите на „Пресуда“. На промоцијата ќе настапи и актерката Кристина Леловац, а ќе се обрати и проф. д-р Катерина Колозова.
„Пресуда“ е последниот издавачки проект на поетот, писателот и основачот на Културната установа  Блесок Игор Исаковски, кој почина непосредно пред закажаната промоција на „Пресуда“ во декември. Оваа промоција воедно претставува и настан во негова чест и порака дека неговото дело ќе продолжи преку Блесок во кој авторот Исаковски вложи толку многу труд и креативност.

Игор Исаковски
Пресуда од Џабир Дерала е силна поема која ја допира темата за потрагата на идентитетот во единката, судирот на поединецот со светот околу себе, а сето тоа во едно пред-митолошко време во кое личностите се жртвуваат за некое божемно добро на колективот. Горчливо, но таквата состојба ја сведочиме и ден-денес, во нашето и во сите други општества“, изјави Игор Исаковски, првиот човек на културната установа „Блесок“ во декември 2014 година.

Проф. д-р. Катерина Колозова
Проф. д-р Катарина Колозова за ова дело пишува: „Пресуда е веројатно најдрамската и најфилософската поема на македонски што сум ја прочитала. Длабоката ерудиција од областа на трагичката структура на текст и метрика се пресликува во речиси метричкиот стих на Дерала. После преводите на Михаил Петрушевски, македонскиот јазик никогаш не звучел така возбудливо како во стиховите на Пресуда“.

Sunday, March 22, 2015

VERDICT - Xhabir Deralla

BLESOK: launch of the VERDICT poem by XHABIR DERALA

(March 25, 2015, 21:00, MKC Club, Skopje)
Click HERE for Facebook event

The Cultural Institution Blesok will launch the “Verdict” [orig. Presuda] poem by Xhabir Deralla on March 25, at the MKC Club, beginning 21 h. On this occasion, Xhabir Deralla, the author of the poem, and Miroslav Stojanovic, the author of the cover and the illustrations inside the book, will hold a stage performance. They will perform with a part of their multimedia project called Cryptochromatic.
“Verdict” is the last publishing project of the poet, writer and founder of the Cultural Institution Blesok, Igor Isakovski, who passed away just before the scheduled launch of this book in December. This launch is an event in his honor and a message that his work will continue through Blesok in which the author Isakovski has put enormous efforts and creativity.
“Verdict” is a poetry work of Xhabir Deralla, published by Blesok, as the 35th title within the edition of “Borea”. It is a poem which the author Deralla was writing for two years (1991-1992), finalized in 2014. The poem is published in a book of 80 pages, illustrated with drawings and pictures by the multimedia artist Miroslav Stojanovic.

Whilst the Cryptochromatic project still remains a secret, a part of it will be revealed to the Skopje audience on March 25 in the MKC Club. At the event, part of the project will be merged with the multimedia project of the tandem Deralla – Stojanovic.
Verdict of Xhabir Deralla is a powerful poem that reaches the issue of the quest for identity within the individuals, the clash of the individual with the world around, and all that situated in a pre-mythological era in which the protagonists are sacrificing themselves for the sake of the fake goodness of the collective. Bitterly, but this situation we witness today, in ours and in many other societies” – wrote Igor Isakovski, the head of the Cultural Institution Blesok in December, 2014.
Prof. Dr. Katarina Kolozova wrote: “Verdict is probably the most drama and most philosophical poem in Macedonian language I have ever read. Deep erudition in the field of tragic structure of text and metrics is reflected in the almost metric verse of Deralla. After the translations of Mihail Petrushevski, the Macedonian language never sounded so exciting as the lyrics of the Verdict.”
The author is a human rights activist, atheist, multimedia artist, writer, poet, columnist, screenplay writer, publisher, and producer. He is one of the founders of Civil, organization for human rights and freedoms.  

VENDIMI - Xhabir Deralla

BLESOK: promovim i poemës “Vendimi” nga Xhabir Deralla
(25 mars 2015, Klub Restoranti Qendra Kulturore Rinore, Shkup)
Kliko KËTU për Facebook event

Institucioni Kulturor “Blesok” do ta promovojë poemën “Vendimi” nga Xhabir Deralla më 25 mars, në Klub Restorant QKR, me fillim në ora 21. Në këtë promovim do të performojë autori i poemës Xhabir Deralla dhe Mirosllav Stojanoviq – Shuki, i cili është autor i ilustrimeve në kopertinë dhe në faqet e brendshme të librit. Ata do të kenë një performancë, e cila është pjesë e projektit multimedial Kriptohromatik.
“Vendimi” është projekti i fundit botues i poetit, shkrimtarit dhe themeluesit të Institucionit Kulturor Blesok, Igor Isakovski, i cili ndërroi jetë pak para promovimit të caktuar të poemës “Vendimi”, në dhjetor. Ky promovim njëkohësisht paraqet edhe ngjarje në nder të tij dhe mesazh se vepra e tij do të vazhdojë nëpërmjet Blesok, në të cilin autori Isakovski investoi aq shumë punë dhe kreativitet.
“Vendimi” është një realizim poetik i Xhabir Derallës në edicion të “Blesok”, titulli i tridhjetë e pestë  i edicionit “Borea”. Bëhet fjalë për një poemë të cilën autori Deralla e shkruan plot dy vjet (1991-1992), ndërsa formën finale ia jep në vitin 2014. Kjo poemë u botua në një libër me 80 faqe, të ilustruar me fotografi dhe vizatime të artistit multimedial Mirosllav Stojanoviq – Shuki.

Projekti Kriptohromatik vazhdon të jetë një sekret, por, një pjesë e tij do të shpaloset para publikut shkupjan më 25 mars në Klubin QKR. Atëherë, një pjesë e vargjeve të poemës do të shkrihen në performancën multimediale të dyshit Deralla-Stojanoviq.
“Vendimi i Xhabir Derallës është një poemë e fuqishme, e cila e prek temën për hulumtimin e identitetit të individit, përballjen e individit me botën rreth vetes, dhe e tërë kjo në një kohë para-mitologjike, në të cilën personat shkojnë pre për gjoja një të mirë të kolektivitetit. E hidhur, por për këtë  gjendje jemi dëshmitarë edhe sot e kësaj dite, në shoqërinë tonë dhe në të gjitha shoqëritë e tjera”, deklaroi Igor Isakovski, njeriu numër një i institucionit kulturor “Blesok”, në dhjetor të vitit 2014.
Prof. dr. Katerina Kollozova, për këtë vepër shkruan: “ Vendimi është ndoshta poema më dramatike dhe më filozofike në gjuhën maqedonase që e kam lexuar. Erudimi i thellë nga fusha e strukturës tragjike i tekstit dhe metrika pasqyrohen në pothuajse çdo varg metrik të Derallës. Pas përkthimeve të Mihail Petrushevskit, gjuha maqedonase s’ka tingëlluar kaq mallëngjyeshëm si vargjet e Vendimit”.

Autori është aktivist për të drejtat e njeriut, artist multimedial, shkrimtar, poet, kolumnist, skenarist, botues, producent. Është themelues i Civilit, organizatë për të drejtat dhe liritë e njeriut.

ПРЕСУДА - Џабир Дерала

Соопштение за јавност
БЛЕСОК: промоција на поемата „ПРЕСУДА“ од ЏАБИР ДЕРАЛА
(25 март 2015, 21:00, МКЦ Клуб ресторан, Скопје)
ПРЕСУДА (линк до ФБ настан)

Културната установа Блесок ќе ја промовира поемата „Пресуда“ од Џабир Дерала на 25 март, во МКЦ Клуб ресторан, со почеток во 21 часот. На промоцијата ќе настапат авторот на поемата Џабир Дерала и Мирослав Стојановиќ – Шуки кој е автор на илустрациите за корицата и на внатрешните страници на книгата. Тие ќе настапат со перформанс кој е дел од нивниот мултимедијален проект Криптохроматик.
„Пресуда“ е последниот издавачки проект на поетот, писателот и основачот на Културната установа  Блесок Игор Исаковски, кој почина непосредно пред закажаната промоција на „Пресуда“ во декември. Оваа промоција воедно претставува и настан во негова чест и порака дека неговото дело ќе продолжи преку Блесок во кој авторот Исаковски вложи толку многу труд и креативност.
„Пресуда“ е поетско остварување на Џабир Дерала во издание на „Блесок“, триесет и петти наслов од едицијата „Бореа“. Се работи за поема која авторот Дерала ја пишува цели две години (1991-1992), а финалниот облик ѝ го дава во 2014 година. Поемата е објавена во книга од 80 страници, илустрирана со слики и цртежи на мултимедијалниот уметник Мирослав Стојановиќ – Шуки.
Проектот Криптохроматик сè уште е тајна, но еден дел од него ќе ѝ биде откриен на скопската публика на 25 март во Клубот МКЦ. Тогаш, дел од стиховите на поемата ќе бидат претопени во мултимедијалниот перформанс на тандемот Дерала – Стојановиќ.
Пресуда од Џабир Дерала е силна поема која ја допира темата за потрагата на идентитетот во единката, судирот на поединецот со светот околу себе, а сето тоа во едно пред-митолошко време во кое личностите се жртвуваат за некое божемно добро на колективот. Горчливо, но таквата состојба ја сведочиме и ден-денес, во нашето и во сите други општества“, изјави Игор Исаковски, првиот човек на културната установа „Блесок“ во декември 2014 година.
Проф. д-р Катарина Колозова за ова дело пишува: „Пресуда е веројатно најдрамската и најфилософската поема на македонски што сум ја прочитала. Длабоката ерудиција од областа на трагичката структура на текст и метрика се пресликува во речиси метричкиот стих на Дерала. После преводите на Михаил Петрушевски, македонскиот јазик никогаш не звучел така возбудливо како во стиховите на Пресуда“.

Авторот е активист за човекови права, атеист, мултимедијален уметник, писател, поет, колумнист, сценарист, издавач, продуцент. Основач е на Цивил, организација за човекови права и слободи.

Thursday, June 12, 2014

Facebook страна за борба против оружјето

Денеска регистрирав Фејсбук страна Кажи НЕ за оружјето, според истоимената ТВ серија во моја продукција.
На оваа страна ги поканувам моите пријател(к)и и сите граѓан(к)и да дадат свој придонес кон надминувањето на култот кон оружјето во нашето општество.
Оваа ФБ страна ќе биде простор за сугестии, коментари, фотки, цртежи, слогани и линкови на тема борба против оружјето и оруженото насилство, како и надминувањето на култот кон оружјето. 
Сигурен сум дека оваа ФБ заедница ќе стане видлива и ќе даде придонес кон нашата заедничка цел - мирни и безбедни домови и улици.
Џабир Дерала